NAŠE KONTAKTY

korešpondenčná adresa:
SpedEx, spol. s r.o.
Dopravná 3
934 01 LEVICE - SK

 

kancelária:
SpedEx, spol. s r.o.
Družstevnícka 5089
934 01 LEVICE

 

tel:
421 903 202 567
+421 915 750 322

 

e-mail:
realsped@stonline.sk
spedex.lv@gmail.com

 

 

INTRASTAT

Zabezpečujeme kompletné spracovanie štatistických hlásení pre systém INTRASTAT.

IImageNTRASTAT systém - je systém štatistického zisťovania, ktorý umožnuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach SR to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.

Systém INTRASTAT bol zavedený v členských štátoch EU 1. januára 1993. V tomto období bol na území EU vytvorený jednotný európsky trh, ktorý spôsobil zrušenie hraníc medzi clenskými štátmi a teda i zrušenie colných kontrol na nich. Za kontrolu a registráciu obchodu medzi clenskými štátmi už viac nezodpovedajú colné orgány, ale ŠÚ SR. Ten musel doklad JCD, ktorý bol doteraz využívaný ako zdroj údajov, nahradit vlastným štatistickým zistovaním. Súčastou tejto štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, je aj systém Intrastat. Intrastat systém poskytuje informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi EU. Vzťahuje sa aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnutelný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Povinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a pravidlá Intrastat systému upravuje špeciálna európska, prípadne národná legislatíva.

Spravodajskou jednotkou p re systém INTRASTAT - SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odosl ala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.

Prah oslobodenia pre rok 201 2 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR. Prah zjednodušenia pre rok 201 2 je pri prijatí 6 00 000 EUR a pri o doslaní 1 7 00 000 EUR. Prekročenie prahu oslobodenia a prahu zjednodušenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie. To znamená, že spravodajské jednotky môžu mať iný rozsah spravodajskej povinnosti pre prijatie a iný pre odoslanie.

Ďaľšie informácie o podmienkach, spôsobe a možnostiach spracovávania Vašich údajov pre systém INTRASTAT Vám radi poskytneme v kancelárii colnej deklarácie , prípadne prostredníctvom e-malových a telefonických kontaktov.

 


This template downloaded form free website templates